Disclaimer

HomeDisclaimer

Disclaimer voor http://thevy.nl
Op deze pagina vindt u de disclaimer van http://thevy.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door
The Vy. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze
website aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Vy is het niet toegestaan tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom
berust bij The Vy.
Geen garantie op juistheid

The Vy streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de
informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor
geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te
wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. The Vy
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via
hyperlinks verwijzen.
Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van
http://thevy.nl op deze pagina.

The Vy 2017 | De Vietnamese snack specialist